FIRA VENDA AMBULANT i FIRA D'ALIMENTACIÓ
Fulla1 / Hoja 1

DADES EMPRESA / DATOS EMPRESA
   
   


DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR / DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

•  Comprovant pagament quota d’Autònoms / Comprobante pago cuota de Autónomos

•  Carnet de manipulador en el cas d’alimentació / Carnet de manipulador en el caso de alimentación

•  Còpia rebut assegurança RC / Copia recibido seguro RC

Termini presentació documentació: 20 de març de 2020 / Plazo presentación documentación: 20 de marzo de 2020

ACCEPTACIÓ I PAGAMENT / ACEPTACIÓN Y PAGO

•  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’organització de la Fira comunicarà l’acceptació d’aquells professionals admesos al certamen. / Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la organización de la Fira comunicará la aceptación de aquellos profesionales admitidos en el certamen.

•  Un cop acceptats, cal realitzar l’ingrés, en funció dels metres, per a ser inscrits en la fira al compte corrent del Consell Comarcal de Solsonès:
Catalunya Caixa: ES24 - 2013 – 0033 – 7002 – 0023 - 7462. / Una vez aceptados, hay que realizar el ingreso, en función de los metros, para ser inscritos en la feria en la cuenta corriente del Consell Comarcal del Solsonès: CatalunyaCaixa: ES24 - 2013 – 0033 - 7002 - 0023 - 7.462.

•  Es mantindrà l’espai de l’any passat a aquells professionals que hagin fet l’ingrés dins el termini establert. / Se mantendrá el espacio del año pasado a aquellos profesionales que hayan hecho el ingreso dentro del plazo establecido.

•  La participació a la Fira és obligatòriament de dos dies / La participación en la Fira  es obligatoriamente de dos días